Algemene informatie

 • Identiteit. printmediabanen.nl is een activiteit van LUIT Consultancy, gevestigd te Haarlem onder KvK nummer 34201192. De content wordt in licentie geplaatst door C3 werkt! in Veenendaal.
 • Toestemming voor het gebruik van gegevens. 2 van de 6 genoemde grondslagen, geen expliciete en/of aanvullende schriftelijke toestemming nodig.
  • Toestemming van de betrokken persoon (bij het invullen van één van de formulieren voor het aanvragen van informatie, aanmelden van vacatures of het maken van een (persoonlijk) profiel wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de gegevens). Bij invoer van bedrijfsprofiel en/of vacatures door C3 werkt! verlegt betrokken werkgever de toestemming naar C3 werkt!
  • De gegevensverwerking is exclusief noodzakelijk voor de mogelijke uitvoering van een overeenkomst.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. printmediabanen.nl verwerkt (klant)gegevens ten behoeve van informatie aanvragen, melden van vacatures, bedrijfsprofielen en kandidaat profielen. Gevraagd wordt doorgaans naar bedrijfsnaam, website adres, voor- en achternaam primair contactpersoon en e-mail adres. Samengevat verwerken wij uw gegevens voor:
  • Het afhandelen van uw personele vragen vallend binnen de werkingssfeer van een vacature website
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • printmediabanen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Het niet verstrekken van de persoonsgegevens betekent dat doorgaans geen dienstverlening mogelijk is.
 • Duur van de opslag. De gegevens verkregen via de diverse vacatures gerichte formulieren worden verwijderd, zodra de ingelogde gebruiker zelf actie neemt de gegevens te verwijderen. Alle gegevens worden via een gecertificeerde SSL verbinding versleuteld verzonden.
  • Gegevens die wij verwerken en ter inzage gegeven meten worden aan de belastingdienst, blijven 7 jaar bewaard
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Ingevulde formulieren worden als e-mail verzonden naar de verzender. Op die manier krijgt verzender inzicht in hetgeen verzonden is. Na verwerking kunnen de gegevens zelf worden verwijderd. Er is geen mogelijkheid een informatie aanvraag tussentijds te wijzigen of te wissen door de aanvrager. Andere overeenkomsten worden vooraf ter inzage aangeboden en worden pas verwerkt na ondertekening van de overeenkomst.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u ondanks bovenstaande privacyverklaring redenen hebben tot het indienen van een klacht, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen, alvorens u zich wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Datalekken en/of calamiteiten. Bij datalekken en/of calamiteiten worden worden alle 'lopende inzenders' van het contactformulier per omgaande geïnformeerd over het lek en de door printmediabanen.nl te nemen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Functionaris gegevensbescherming.  Peter Luit

Verwerkersovereenkomst

Klanten krijgen altijd een verwerkersovereenkomst aangeboden in lijn met de geest van de AVG wetgeving. Indien onverhoopt geen ondertekening heeft plaatsgevonden, dan gaan wij uit van stilzwijgende instemming met deze verwerkersovereenkomst (PDF), zoals deze is opgesteld door de eigenar van printmediabanen.nl.

Technische voorzieningen

In het kader van de data protection impact assessment (DPIA):

 • SSL certificaat COMODO, domein validatie, enkel domein (te controleren via SSLLabs). Hiermee waarborgt printmediabanen.nl het versleutelde transport van persoonlijke gegevens via het contactformulier.
 • Security Report (te controleren via securityheaders). Hiermee waarborgt printmediabanen.nl alle redelijk te verwachten maatregelen te hebben genomen tegen mogelijke aanvallen van buitenaf op persoonlijke gegevens die via de website worden verwerkt.

Cookies worden aangemaakt om de werking van website en daaraan gekoppelde diensten te kunnen optimaliseren. Cookies worden gebruikt voor Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube en MailChimp. Voor Google Analytics zijn de instellingen aangepast om aan de AVG te kunnen voldoen, zoals het maskeren van het laatste octet van het IP adres van de bezoeker. Verder worden de gegevens niet gedeeld en is Google Analytics niet gekoppeld met andere diensten.

Bovenstaande verklaring is gebaseerd op het verwerken van de basis uitgangspunten binnen de AVG wetgeving.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 augustus 2019.